6020/UBND-TKTH

Chính sách Thuế

Công văn

Về việc điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Ngày 07 tháng 9 nằm 2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1369/QĐ-BKHĐT về tể chức điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mục đích của cuộc điều tra nhằm đánh giả hiệu quả các chính sách, giải pháp hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương đã ban hành trong thời gian qua; trên cơ sở đó, tiếp tục xây dựng, ban hành các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất kinh do anh.

Cuộc điều tra lần này thực hiện thu thập thông tin từ ngày 10 tháng 9 năm 2020 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020 bằng hình thức điều tra trực tuyến (web-form). Mỗi doanh nghiệp được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào Trang thông tin điện tử của Điều tra doanh nghiệp và tự điền thông tin vào phiếu điều tra. 

Tiêu đề Mô tả Kích thước
10092020.pdf 6020/UBND-TKTH 93.67 KB