149/2018/NQ-HĐND

Chính sách Thuế

Nghị quyết

Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

NGHỊ QUYẾT

Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Thành phó đà nẵng khóa IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chỉnh phủ quy định một sổ cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đoi với thành pho Đà Nang;

Xét Tờ trình số 4648/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của ủy ban nhân dân thành phổ về việc quy định chỉnh sách hỗ trợ lãi suất đối với các tố chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kỉnh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành pho Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dần thành phổ tại kỳ họp.

Tiêu đề Mô tả Kích thước
1 NQ149.2018.signed.pdf 149/2018/NQ-HĐND 1.72 MB