2248/SKHĐT-ĐN

Kế hoạch Đầu tư

Công văn

Công văn 2248 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng - 2248/SKHĐT-ĐN

Kính gửi:
 
- Các Hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
 
- Sở Công Thương; 
 
- Ban Quản lý KCN cao và các khu công nghiệp;
 
- Liên minh Hợp tác xã.
 
Ngày 12/7/2018, Hội đồng nhân dân thành phổ Khóa IX, nhiệm kỳ 20162021, Kỳ họp thứ 7 thông qua Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND thành phố ban hành Công văn số 8841/UBND-SKHĐT ngày 28/12/2020 nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cán bộ công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện và các đơn vị liên quan. Tuy nhiên từ khi Nghị quyết được ban hành, chưa có doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể trong nước được hưởng hỗ trợ từ chính sách này.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị liên quan đẩy mạnh, tuyên truyền phổ biến nội dung của Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND (đỉnh kèm) đến các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế tập thể; đồng thời đề nghị phản ánh các khó khăn vướng mắc và kiến nghị về các điều kiện, các tiêu chí cụ thể (nếu có) để được tiếp cận, hỗ trợ từ chính sách này.
 
Nội dung gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 08/9/2020, đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email tinhpn@danang.gov.vn để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo để chính sách đi vào thực tiễn.
 
Rất mong sự phối họp của quý cơ qua, đơn vỊ./.
Tiêu đề Mô tả Kích thước
2248-SKH_T-DN.PDF 2248-SKH_T-DN 327.86 KB